Bebek Nüfus Cüzdanı Nasıl Çıkarılır

Doğum olayını baba veya ana doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuz gün içinde Nüfus Müdürlüklerine, yurt dışında ise altmış gün içinde Dış Temsilciliklerimize (Konsolosluklara) varsa doğuma ait resmi belge ve raporla, yoksa sözlü bildirimde bulunularak çocuğunu yazdırmak zorundadır. Baba veya ana yoksa, kısıtlı tutuklu ve hastalık nedeniyle bildirimde bulunamayacak durumda iseler veli veya vasi doğumu bildirmekle yükümlüdür. Bildirim sırasında çocuğun baba veya anasının nüfus cüzdanı yada aile cüzdanı ile müracaat etmesi gerekmektedir.

Resmi vekiller, çocuğun adının da belirtildiği özel vekaletname ibraz edilmek suretiyle müvekkilleri adına bildirimde bulunabilirler.

Yurt içinde otuz gün, yurt dışında altmış günden sonra yapılan doğum bildirimleri mahallin en büyük mülki Amirinin emri ile yazılır. Ancak belirtilen süreden sonra yapılan bildirimlerde para cezası tayin edilir.

Evlilik içinde veya herhangi bir nedenle evliliğin sona ermesinden başlayarak 300 gün içinde doğan çocuklar babalarının nüfusa kayıtlı olduğu haneye baba soyadı ile yazılırlar.

Evlilik dışında veya evliliğin sona ermesinden itibaren 300 günden sonra doğan veya baba tarafından Mahkeme kararı ile ret edilen çocuk ; anasının bekarlık hanesine anasının soyadı ve onun bildireceği baba adı ile tescil edilir.

Evlilik dışında doğan babası tarafından tanınan veya babalığına hükmedilen çocuklar anasının bekarlık hanesine anasının bekarlık soyadı, tanıyan veya babalığına hükmedilen kişinin adı ile yazılır. Tanıma işlemi için müracaat Nüfus Müdürlüğüne veya Notere yapılır.

Altı yaşından büyük (72 ay +1 gün) 18 yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken doğuma ait resmi bir belge yok ise çocuğun yaşının tespit edilmesi için bildirim yapılan Nüfus Müdürlüğüne getirilmesi zorunludur.

Evlilik dışında doğan çocuğun ana ve babasının birbirileri ile evlenmesi halinde soy bağı kendiliğinden düzelir. Eşler evlilik dışında doğmuş ortak çocuklarını evlenme sırasında Evlendirme Memuruna yada evlendikten sonra yerleşim yerlerindeki veya evlenmenin yapıladığı yerdeki Nüfus Müdürlüğüne bildirmek zorundadır.

Doğum Tescili için Gereken Belgeler

İkametgahı, bağlı bulunduğu nüfus müdürlüğüne uzak olan vatandaşlarının yeni doğan çocuklarının, aşağıda belirtilen belgelerin gönderilmesi durumunda, posta ile nüfusa kaydı yapılmaktadır. Ancak genel uygulama, anne babanın yaşadığı yerdeki nüfus müdürlüğünden bağlı bulundukları nüfus müdürlüklerine faks yoluyla kayıt yapılması daha sonra posta yoluyla evrakların takibi şeklindedir.

1-Anne veya babanın nüfus cüzdanları.

2-Evlenme cüzdanı,

3-Çocuğun doğum belgesi,

4-İşlem ve posta ücreti,

5-Anne veya babadan birisinin direkt başvurusu.

Doğum tescili için gereken belgeler (Almanya için)

İkametgahı, bağlı bulunduğu Başkonsolosluğa uzak olan Türk vatandaşlarının yeni doğan çocuklarının, aşağıda belirtilen belgelerin gönderilmesi durumunda, posta ile nüfusa kaydı yapılmaktadır.

1-Anne veya babanın nüfus cüzdanları.
2-Evlenme cüzdanı,
3-Çocuğun doğum belgesi, (Geburtsurkunde), çocuğun başka ülke vatandaşlığı var ise o vatandaşlığı belirtir belge ve Türkçe tercümesi.
4-7,60 EUR. işlem ve posta ücreti, (toplam 11,75 EUR)
5-Anne ve babanın pasaport cüzdanları
6-Çocuk ayrıca, annenin pasaport cüzdanının refakat hanesine kaydedilecek ise babanın, babaya ait pasaport cüzdanının refakat hanesine kaydedilecek ise annenin, herhangi bir Alman noterinde yaptıracağı muvafakatnamenin gönderilmesi gerekir.

Önemli!

Yeni doğan çocuğun 30 gün içinde Başkonsolosluğa kaydının yaptırılması gereklidir. Eğer çocuğun doğumu üzerinden 30 günden fazla bir zaman geçtiyse, babanın veya annenin yukarıdaki belgelerle birlikte bizzat Başkonsolosluğa başvurması gerekmektedir.

Doğum işlemleri için babanın müracaatı yeterli olup, anne ve çocuğun gelmesine gerek yoktur. Babanın olmaması halinde anne de işlemleri yaptırabilir.

Yukarıdaki hususlar sadece evlilik içinde doğan çocuklar için geçerlidir. Evlilik dışında doğan çocukların doğum kayıt işlemleri farklıdır.

Evlilik dışı doğan çocukların nüfus işlemleri

a. Evlilik dışı doğan çocuğun nesep düzeltmesi:

Medeni Kanunumuzun 247. Maddesi uyarınca, resmi nikah öncesi doğup da anne ve babası daha sonra birbirleriyle evlenen çocukların doğum kayıtları, anne ve babanın müşterek imzası ile yapılmaktadır. Evlilik içinde vuku bulan erken doğumlarda, doktor raporu aranır. Bu takdirde, anne veya babadan birisinin imzası yeterlidir.

Ancak, evlilik dışı olarak doğmuş ve annenin kütüğüne kızlık soyadı ile kayıt edilmiş olan çocuğun nesebi ana ve babanın birbirleriyle evlenmesi sonucu herhangi bir ek işleme gerek duymadan düzeltilir.

b. Anne ve babanın her ikisinin de bekar olması halinde :

Çocuğun babasının Başkonsolosluğun Noter Servisinde yapacağı 5 nüsha “Babalığı Tanıma Senedi” ne istinaden babanın soyadı ile babanın kütüğüne “evlilik dışı olarak” kaydedilir.

c. Babanın evli annenin bekar olması halinde:

Anayasa mahkemesinin 28.2.1991 tarih ve 1990/15 Esas, 1991/15 sayılı kararı ile, Medeni Kanunumuzun 292. Maddesinde yapılan küçük bir değişiklikle, evli erkeklerin evlilik dışında doğan çocuklarını yine 5 nüsha düzenlenecek “Babalığı Tanıma Senedi” gerekmektedir.

d) Annenin evli olması halinde:

Bu durumda, çocuğun kaydı normal evlilik içi doğum gibi yapılmakla birlikte, çocuğun baba adı olarak annenin evli olduğu erkeğin adı belirtilir ve çocuk kadının evli olduğu erkeğin nüfus kütüğüne kaydedilir. Bu takdirde, anneden durumu belirten bir dilekçe de alınır. Ayrıca, kadının evli bulunduğu erkeğe, Başkonsolosluk tarafından bilgi verilerek, “çocuğu red davası” açması telkin edilir.

Kadının kocasından boşanması durumunda ve başka bir erkek ile ilişkisi sonucu iddet müddeti içinde doğum yapması halinde de yukarıdaki şekilde kayıt işlemleri yapılır.

Tavsiye: Ancak, bu karmaşık işlemlere sebebiyet vermemek bakımından, iddet müddeti içinde doğum yapacak olan kadının boşanma davası ile ilgili avukatına danışarak bu konuda ayrıntılı bilgi vermesi ve doğacak olan çocuğun babasının başka bir kişi olduğunun mahkeme kararı içinde yer almasının sağlanmasını istemesi yerinde olur.

e. Annesi bekar olan ve babası bulunamayan çocuğun kaydı:

Medeni Kanunumuzun 290. Maddesi uyarınca, evlilik dışında doğan çocuk, annesi tarafından nüfusa kaydedilebilir. Bu takdirde, ilgili Başkonsoloslukta yapılan işlemler sırasında çocuğun baba adı sorulur; anne, babanın adını söylemek zorundadır. Söylemediği takdirde, anneye açıklamada bulunularak, çocuğun nüfusa kayıt edilmesinin mümkün olmadığı, Başkonsoloslukta kayıt edilse dahi, Türkiye’deki ilgili Nüfus Müdürlüğünce tescil işlemlerinin yapılmasının reddedileceği belirtilerek, çocuğa baba adı olarak doğa isimlerinden “Deniz”, “Kaya” vb adlar verilmesi önerilir. Anne bunu da kabul etmediği takdirde, kayıt işlemi yapılamaz.

f) Her ikisi de başka şahıslarla evli kadın ve erkeğin müşterek çocuklarının kaydı :

Bu durumda çocuk, yukarıda (d) şıkkında belirtildiği üzere, kadının evli olduğu erkeğin nüfusuna, yine evli olduğu erkeğin adı baba adı olarak zikredilmesi suretiyle kaydedilir. Daha sonra, kadının kocası, yine yukarıda (d) şıkkında belirtilen yöntemlerle çocuğu mahkeme kararı ile reddedip dava sonuçlandıktan sonra gerçek baba, “Babalığı Tanıma Senedi” ile çocuğu kendi nüfusuna kaydettirir.

g) Annenin yabancı uyruklu olması halinde (Almanya için) :

Anne bekar ise, erkeğin bekar veya evli olması babalığın tanınmasına bir engel teşkil etmez. Bu durumda, Alman makamları doğrudan doğruya babaya tanıma yaptırmaktadırlar. Çocuğun nüfusa kayıt edilebilmesi için Türk babanın, ayrıca için Türk babanın, ayrıca Türk hukukuna göre de tanıma yaptırması Babalığı Tanıma Senedi i gerekmektedir. Bu durumdaki çocuğun babanın pasaportuna kaydettirilmek istenmesi halinde, annenin de şahsen Başkonsolosluğa gelerek yazılı olarak buna muvakatını bildirmesi gerekmektedir.

Evlilik dışı doğan çocukların doğum kayıt işlemleri için gerekli belgeler:

İlgili büyüklerin:

– Nüfus hüviyet cüzdanları
– Pasaportları
– Çocuğun: Yerel makamlardan düzenlenmiş doğum kayıt belgesi

 

1- Yeni doğan çocukları nüfus kütüğüne kimler kayıt ettirebilir?

Doğumları ana, baba, vasi veya kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar bildirerek nüfus kütüğüne kaydettirmekle yükümlüdür.

 2- çocuk yazdırmak için hangi belgeler gerekir?

Doğum olayı nüfus memuruna sözlü olarak bildirilir. Bildirim sırasında çocuğun baba ve anasının nüfus cüzdanı ile varsa doğuma ait resmi belge ve raporlar memura verilir.

3- çocuk doğum tarihinden itibaren ne kadar sürede kütüklere kayıt ettirilmelidir?

Her doğum olayının, doğumun olduğu tarihten başlayarak yurt içinde otuzgün içinde nüfus memuruna, yurt dışında atmış gün içinde başkonsolosluklara bildirilmesi zorunludur.

4- çocuğum evde doğdu ve doğum raporu yok. Ne yapmam gerekiyor?

Sözlü olarak bildirimde bulunulması gerekir.

5- çocuğuma isim verirken, ailemde olan başka birisinin ismini verebilir miyim?

Verilebilir.

6- çocuğumun dini alanı boş olmasını istiyorum. Ne yapmam gerekiyor?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 341 inci maddesi gereğince çocuğun dini eğitimini belirleme hakkı ana ve babaya ait olduğundan, anne ve babanın bu yönde tasarrufta bulunmaları halinde çocuğun dini sütunu boş bırakılır.

7- Yeni doğan çocuğum kimlik numarasını ne zaman alacak?

Yeni doğan çocuklara aile kütüklerine tescil edilir edilmez Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Numarası verilmektedir.

8- Yeni doğan çocuğumun nüfus cüzdanını ne zaman alacağım?

Yeni doğan çocuk aile kütüklerine tescil edilir edilmez nüfus cüzdanı tanzim edilir.

9- Yurtdışında doğan çocuğumu nüfus kütüklerine tescil ettirmek için ne yapmam gerekiyor?

Yurt dışında en yakın Türk Başkonsolosluklarına, yurt içinde nüfus idarelerine başvurmaları gerekir.

10- 7 yaşını geçen çocuğumu nüfus kütüklerine nasıl tescil ettirebilirim?

Altı yaşından büyük (72 ay + 1 gün) ve on sekiz yaşından küçük (216 ay) çocuklara ait bildirim yapılırken yaş tespiti için çocuğun bildirim yapılan nüfus idaresine getirilmesi zorunludur.

11-Doğum yeri olarak nereler yazılır?

Nüfus Hizmetleri Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince, doğum bildirimi için müracaat edenlerin köyde ve ilçede doğan çocuklarının doğum yeri olarak doğum tutanağına sadece ilçe adı yazılır. İlin merkez ilçesine bağlı köy ve mahallelerde doğmuş olanların doğum yeri il adı, büyükşehir statüsünde olan illerde merkez ilçe bulunmaması halinde doğum olayının olduğu ilçe adı, merkez ilçe var ise il adı, doğum yeri köy adı olarak yazılmış olanların kayıtları olduğu gibi muhafaza edilir. Ancak ilgilinin talebi halinde doğum yeri ilçe adı yazılmak suretiyle tamamlanır.

12-Yabancı ülkede doğum yapılması durumunda doğum yeri olarak neresi yazılır?

Yurt dışında doğanların ise doğdukları yer adı ile birlikte ülke adı yazılır ve aile kütüklerine bu şekilde tescil edilir.

13-çocuğuma isim koyarken isim sınırlaması var mıdır?

Soyadı Nizamnamesinin 2 nci maddesi ve 5901 sayılı Türk vatandaşlığı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin 74 üncü maddesinde de kişiye en fazla iki isim verilmesi gerektiği belirtilmektedir.

14-çocuğuma vermiş olduğum ismi değiştirmek istiyorum, ne yapmalıyım?

4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 27 nci maddesi gereğince isim düzeltme yetkisi mahkemenin takdirindedir.

15-çocuğuma isim verirken çok fazla sayıda isim verdiğimde isim kısaltması yapabilir miyim?

çocuklara konulacak adın, onu toplum içinde tanıtacak ve diğer bireylerden ayırmaya yarayacak şekilde bir sözcükten oluşması gerektiğinden, herhangi bir harfin tek başına çocuklara ad olarak verilmesi mümkün değildir. Konulan adlarda herhangi bir kısaltma yapılmadan doğum tutanaklarına geçirilmektedir.  

Ceza Hükümleri

Genel Hükümler  İdari para cezaları ile ilgili olarak 30/03/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu hükümlerine göre işlem yapılır.

Gerçek Dışı Beyan   Gerçeğe aykırı yerleşim yeri veya cüzdan talep belgesi veren köy veya mahalle muhtarları ile herhangi bir işlem sebebiyle nüfus müdürlüğüne gerçek dışı beyanda bulunanlar ve bunlara tanıklık edenler altı aydan dört yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.   Adrese ilişkin yükümlülükleri yerine getirmeyen ve yasaklara aykırı hareket eden kamu görevlileri 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun kamu idaresinin güvenirliğine ve işleyişine karşı suçlara ilişkin hükümlerine göre cezalandırılır.

İdari para cezaları

1-Nüfus olaylarını bildirmekle görevli olup, bu görevlerini bu Kanunda belirtilen süreler içinde yerine getirmeyen kamu görevlilerine, fiil başka bir suç oluştursa bile, nüfus memurunun teklifi üzerine o yerin ilçe nüfus müdürünün kararı ile 25 YTL idari para cezası verilir.

2-Nüfus olaylarını bildirme yükümlülüğü olup bu yükümlülüğünü bu Kanunda belirtilen süre içinde yerine getirmeyenlere, nüfus ve aile cüzdanlarını kaybedenlere ve nüfus cüzdanının geçerlilik süresinin son bulmasından itibaren altmış gün içinde bu cüzdanlarını değiştirmeyen kişilere veya bu durumdaki çocukların veli veya vasilerine, yurt içinde ilçe nüfus müdürlüklerince, yurtdışında ise dış temsilcilik veya dış temsilciliklerde görevli memurlarca 50 YTL idari para cezası verilir.

3-Mülki idare amirince bu Kanunun 50 nci maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyen kişilere 250 YTL, gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 500 YTL idari para cezası verilir.    Yurt dışında verilen idari para cezaları, işlem sırasında mahalli para karşılığı verildiği ülkede konsolosluk hasılatının tahsil edildiği para birimi üzerinden tahsil edilir.

 Bu Kanuna göre;  

Her türlü doğal afet, gasp, hırsızlık, yangın ve terör nedeniyle nüfus ve aile cüzdanlarının kaybedilmesi, nüfus olaylarının bildirim yükümlülüğünün yerine getirilememesi hallerinde,     Yetkili kurumların kimsesiz çocuklarla ilgili nüfus cüzdanı talepleri ve doğum bildirimlerinde,

Bu Kanunun 18 inci maddesinde belirtilen büyükana, büyükbaba veya kardeşlere ya da çocukları yanlarında bulunduranlar ile muhtarlara,

Bu Kanunun 31 inci maddesinde belirtilen Cumhuriyet savcılıklarına,    bu maddede belirtilen idari para cezaları uygulanmaz.

İşlemlerde kullanılan formların muhafazası

Para cezası kararına ilişkin işlemleri kapsayan formlar her takvim yılı içinde tarih ve sıra sayılarına göre muhafaza edilir.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Bu web sitesi deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bununla iyi olduğunuzu varsayacağız, ancak isterseniz vazgeçebilirsiniz. Kabul etmek Mesajları Oku