Author Archives: alper

Dünya üzerinde 1.000.000 civarında bitki türünün bulunduğu tahmin edilmektedir.Bunların henüz yarıya yakını tanımlanıp isimlendirilebilmiştir. Gıda elde etmek için üretilen türler ancak 3.000 civarındadır. Buna karşılık yabani olup da, gıda olarak kullanılan bitki türünün 100.000’in üzerinde olduğu sanılmaktadır. Tedavi amacıyla kullanılan bitkilerin miktarı antik çağdan beri devamlı bir artış göstermektedir. Anadolu’muzda ise çok

Dünyanın pek çok yerinde yetişebilen ve 14 m’ye kadar uzayabilen beyaz çiçekli bir ağacın yumuşak, sulu ve tatlı meyvesidir. Armut, sarı-yeşil arası renklerde, lifli, hazmı kolay ve mineral açısından oldukça zengin bir meyvedir. Armudun Faydaları:  -Armut herşeyden önce böbrek sağlığı için çok önemlidir, böbreklerin sağlıklı ve düzenli çalışmasını sağlar. Ayrıca böbreklerdeki kum

Türkiye’deki toplam meyve üretiminin yaklaşık olarak beşte birini yumuşak çekirdekli meyveler yani elma, armut ve ayva teşkil etmektedir. Bunun da % 18’i armuttur. Son istatistiklere göre yurdumuzda yaklaşık olarak 15 milyon adet armut ağacı ve 413 bin ton armut üretimi vardır. Dünya armut üretiminde ülkemiz, ABD, Japonya, İspanya, Fransa ve Almanya’dan sonra

Kovalent bağ demek iki atomun arasında olan ve bir yada daha çok elektronun ortak kullanılması ile oluşan bir kimyasal bağ demektir. Genelde bu bağ oluşan molekülü bütün olarak tutmaya yarayan ortam bir çekme kuvveti olarak da anlatılabilir. Ortak kullanılan bu elektron yada elektronlar iki atomun çekirdeğinin de çevresinde dolaşarak iki çekirdek arasındaki

Küriyum (Cm), periyodik tablonun Illb grubundaki aktinitler dizisinde yer alan, yapay olarak elde edilen kimyasal element. Doğada henüz saptanamamıştır. Küriyum- 242 izotopunu, 1944′te Chicago Üniversite- si’nden Glenn T. Seaborg, Râlph A. James ve Albert Ghiorso, plütonyum-239 izoto­punu Berkeley’deki California Üniversite- si’nde 152 cm’lik bir siklotronda helyum iyonlarıyla (alfa parçacıkları) bombardıman ederek elde

Amerikyum (Am), periyodik tablonun Illb grubundaki aktinitler dizisinde yer alan, yapay olarak elde edilen kimyasal elementtir. Doğada varlığı saptanamayan amerikyum, 1944′te Glenn T. Seaborg, Ralph A. James, Leon O. Morgan ve Albert Ghiorso tarafın­dan bir nükleer reaktörde plütonyum- 239′dan (atom numarası 94) amerikyum-241 izotopu halinde elde edildi. Bulunan dör­düncü uranyum ötesi element

Nisan 25, 2014

Alfa Parçacığı

Alfa parçacığı radyoaktif elementlerin çekirdeğinden yayınlanan pozitif yüklü taneciğe verilen addır. Yunan alfabesinin ilk harfi olan alfa (α) ile gösterilmektirdir. Alfa parçacığı helyum elementinin çekirdeği olup pozitif yüklü iki protondan ve yüksüz iki nötrondan oluşur. Alfa parçacığı 1899 ve 1900 yıllarında fizikçiler Ernest Rutherford ve Paul Villard tarafından bulunmuştur.Alfa parçacığı, uranyum veya

Alçı taşı (jips), doğal olarak oluşan ve bileşiminde iki molekül su bulunduran bir kalsiyum sülfat mineralidir. Alçı taşının (CaSO4 2H2O) bünyesinde yarım molekül su kalacak şekilde kızdırılarak (120-180 oC) suyunun uçurulması ve öğütülmesi ile elde edilen maddelere alçı denir . Alçı binalarda genellikle katıksız alçı sıvası, katıklı alçı sıvası olarak ve kartonpiyer